Algemene voorwaarden Mindspring Training

Artikel 1

1.1. Algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 6:231 BW van de heer Jos van Boxtel, handelend onder de naam Mindspring, kantoorhoudende te Utrecht aan de (3515 ET) Goeman Borgesiuslaan 77, verder ook Mindspring.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Mindspring partij is, met uitzondering van behandelovereenkomsten.

1.3. De algemene voorwaarden zullen op verzoek van de wederpartij onverwijld op kosten van Mindspring langs elektronische weg of op andere wijze worden toegezonden.

1.4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die eventueel door de wederpartij gehanteerd worden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.5. Indien een van onderhavige bepalingen in rechte vernietigd zou worden, behoudt de rest van deze bepalingen onverkort zijn werking.

1.6. Van deze algemene voorwaarden kan slechts geldig worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2

2.1. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mindspring aangeeft dat deze noodzakelijk of gewenst zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of gewenst zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mindspring worden verstrekt.

2.2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of naar waarheid aan Mindspring zijn verstrekt, heeft Mindspring het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten of schade aan de wederpartij in rekening te brengen.

2.3. Mindspring is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.4. Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is Mindspring niet aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij of enige derde mocht lijden ten gevolge van enig handelen of nalaten van (ondergeschikten van) Mindspring of door Mindspring ingeschakelde derden.

2.5. De aansprakelijkheid van Mindspring is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking.

Artikel 3

3.1. Facturen dienen binnen de op de betreffende factuur aangegeven betalingstermijn te worden betaald. Indien niet binnen de betreffende betalingstermijn wordt betaald is de wederpartij in verzuim. Vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is heeft Mindspring recht op een vertragingsrente ter hoogte van 5% per (gedeelte van een) maand. Mindspring is voorts gerechtigd incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van €250,00.

3.2. Mindspring is steeds bevoegd om hetgeen al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij is te vorderen, te verrekenen met al dan niet opeisbare tegenvorderingen van de wederpartij op Mindspring.

Artikel 4

4.1. Mindspring heeft een inspanningsverplichting ter zake de (inhoud van) de door haar verzorgde cursussen.

4.2. Mindspring kan te allen tijde besluiten een cursus niet door te laten gaan. In dat geval zal Mindspring niet meer dan het bedrag dat voor de cursus is betaald terugbetalen.

4.3. In de situatie dat iemand niet deelneemt aan een cursus, annulering, geldt het navolgende:

Annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus, 100% wordt in rekening gebracht.

Annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus, 50% wordt in rekening gebracht.

Annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de cursus, 25% wordt in rekening gebracht.

Artikel 5

5.1. Mindspring heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen deelname aan een cursus niet toe te staan.

Artikel 6

6.1. Op iedere overeenkomst waar Mindspring partij bij is, is Nederlands recht van toepassing. In alle gevallen is exclusief de betreffende rechter van de rechtbank Midden Nederland bevoegd.